PATENTY

         Technické riešenia na úrovni vynálezu je možné chrániť patentom. Udelenie
    patentu je podmienené splnením troch kritérií patentovateľnosti:
          -  svetová novosť
          -  vynálezecká výška
          -  priemyselná využiteľnosť
    Patent je ochranný dokument s rozsahom ochrany podľa patentových nárokov.
    Doba platnosti v SR je 20 rokov. Má prísne teritoriálny dosah. Je to najrozší-
    renejšia a najistejšia forma ochrany technických riešení.
         Patent poskytuje jeho majiteľovi výlučné právo využívať vynález a nakladať s
    vynálezom t.j. poskytnúť právo na využívanie tretím osobám, alebo previesť tieto
    práva na tretiu osobu.

Rozsah služieb

          -  spracovanie prihlášky vynálezu
          -  podanie prihlášky a zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného
             vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR), prípadne podľa PCT pred
             Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)
             v Ženeve
          -  servis k patentom - sledovanie doby platnosti a udržiavanie patentu
             v platnosti
          -  zastupovanie v konaniach (určovacích, zrušovacích) pred ÚPV SR
          -  vypracovanie licenčných zmlúv, zmlúv o prevode práv a ich zápis do registra
             ÚPV SR
          -  podanie žiadosti o udelenie patentu v zahraničí prostredníctvom partnerských
             patentových kancelárií
          -  zastupovanie vo veciach porušovania práv z patentov
          -  spracovanie patentových rešerší (prieskumov)
          -  poradenstvo v oblasti priemyselno - právnej stratégie firmyStránky sú optimalizované pre Internet Explorer 5.5 alebo vyšší. Rozlíšenie 1024x768.
Copyright © 2002-2004
Lacino