PREČO PRIEMYSELNO-PRÁVNA OCHRANA?

         Priemyselno-právnou ochranou je majiteľovi práva štátom udelený monopol na
    využívanie predmetu ochrany na tom štátnom teritóriu, v ktorom bolo o ochranu
    požiadané. To značí, že majiteľ priemyselného práva (patentu, úžitkového vzoru,
    dizajnu, či ochrannej známky) má exkluzívne - výlučné právo využívať predmet
    ochrany (predmet patentu, úžitkového vzoru, dizajnu, ochrannej známky) na území
    daného štátu.
         Majiteľ priemyselného práva sa môže voči každému, kto zasahuje do jeho práv,
    domáhať zákazu porušovania týchto práv. Ak zásahom do práv bola spôsobená
    škoda, poškodený má právo jej náhrady. Zásahom do práv je každé neoprávnené
    hospodárske využitie inou osobou. Hospodárskym využitím sa myslí výroba, uvá-
    dzanie do obehu (predaj, import, export) či iné hospodárske využitie.
         Priemyselno-právna ochrana je preto jeden z najúčinnejších ochranných pro-
    striedkov podnikania a veľmi účinný nástroj obchodnej politiky firmy.Stránky sú optimalizované pre Internet Explorer 5.5 alebo vyšší. Rozlíšenie 1024x768.
Copyright © 2002-2004
Lacino