OCHRANNÉ ZNÁMKY

         Všeobecne najrozšírenejšou formou ochrany označení (názvy firiem a ich logá,
    názvy výrobkov, grafiky na obaloch výrobkov, názvy a označenia služieb, reklam-
    né slogany a pod.) sú ochranné známky. Hlavnou funkciou ochrannej známky je
    funkcia rozlišovacia, to značí ochranná známka slúži k rozlíšeniu výrobkov a
    služieb jedného výrobcu od výrobcu druhého.
         V podmienkach trhového hospodárstva konzumnej spoločnosti s nadbytkom
    ponuky má ochranná známka nezastupiteľnú ochrannú funkciu. Je to účinný
    nástroj na ochranu svojich obchodných aktivít.
         Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať zapísané tovary a
    služby ochrannou známkou, môže udeliť povolenie na využívanie práv z ochrannej
    známky inej osobe, alebo tieto práva previesť na inú osobu.
         Vstupovanie na trh bez ochrannej známky je veľmi rizikové, nakoľko úspešné
    zavedenie výrobku na trh si vyžaduje vysoké finančné náklady a velký vklad práce.
    Tieto hodnoty môžu byť využité, alebo zneužité konkurenciou, pokiaľ nie sú náležite
    chránené.
         O ochranných známkach platí to isté  čo o víne: „Čím sú staršie, tým sú
    drahšie.“

Rozsah služieb

          -  poradenstvo pri tvorbe ochrannej známky
          -  spracovanie prihlášky, špecifikácia tovarov a služieb do tried
          -  podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra ÚPV SR, zastupovanie
             v konaní pred ÚPV SR
          -  podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra WIPO podľa
             Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok a
             zastupovanie pred  Medzinárodným úradom Svetovej organizácie
             duševného vlastníctva (WIPO) v Ženeve
          -  podanie žiadosti o zápis ochrannej známky národnou cestou v zahraničí
             prostredníctvom partnerských patentových kancelárií
          -  servis k ochranným známkam – sledovanie doby platnosti a obnova
             ochranných známok
          -  vypracovanie licenčných zmlúv, zmlúv o prevode práv a ich zápis do registra
             ÚPV SR
          -  zastupovanie vo veciach porušovania práv z ochranných známok
          -  spracovanie známkových rešerší (prieskumov)
          -  poradenstvo v oblasti priemyselno - právnej stratégie firmy práv na
             označenie
          -  návrhy označení (názvy, logá, grafiky, a pod.) prostrednícvom zmluvných
             partnerovStránky sú optimalizované pre Internet Explorer 5.5 alebo vyšší. Rozlíšenie 1024x768.
Copyright © 2002-2004
Lacino